StashAway | Investing, redefined
  • Help Center
  • ภาษี
  • เงินปันผลที่ได้จำเป็นต้องเสียภาษีในสหรัฐฯไหม

เงินปันผลที่ได้จำเป็นต้องเสียภาษีในสหรัฐฯไหม

เงินปันผลที่ได้จากสินทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐฯ จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% อย่างไรก็ตาม กฎ Qualified Interest Income ของสหรัฐฯอนุญาตให้ผู้ถือกองทุนที่ไม่ได้เป็นพลเมืองสหรัฐฯ สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายนี้ได้บางส่วน โดยเฉพาะ ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

โบรกเกอร์ของเราจะเป็นผู้ขอคืนภาษีในส่วนนี้ให้คุณ

ภาษีประเภทนี้จะถูกหักเมื่อคุณลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสหรัฐฯ ไม่ว่าจะลงทุนผ่าน StashAway หรือผ่านโบรกเกอร์อื่นก็ตาม

เนื่องจากภาษีประเภทนี้จะถูกหัก ณ ที่จ่ายก่อนการจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีของคุณ ดังนั้น เงินปันผลที่แสดงในแท็บ “Transaction” จะเป็นเงินปันผลที่ได้รับหลังหักภาษีแล้ว