StashAway | Investing, redefined

StashAway เก็บเงินของลูกค้าไว้ที่ไหน

เราจะเก็บรักษาเงินของคุณไว้ในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่แยกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยเราได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ส่วนหลักทรัพย์ที่เราลงทุนให้คุณจะเก็บอยู่ในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่ธนาคาร Citibank ในประเทศสิงคโปร์โดยผ่าน Saxo Capital Markets