เอกสารทางกฎหมาย

สัญญาใช้แพลตฟอร์ม
1. บทนำและการนำมาใช้งาน

1.1 สัญญานี้ (“สัญญาใช้แพลตฟอร์ม”) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105562135522) (“สแทชอเวย์ ประเทศไทย” หรือ “บริษัท”)

1.2 บริษัทจะถือว่าท่านได้ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้เมื่อท่านเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท

สรุป

ส่วนที่ 1 ระบุถึงสัญญาใช้แพลตฟอร์มระหว่างท่านและสแทชอเวย์ ประเทศไทย (บริษัท) ท่านต้องเข้าตกลงตามข้อตกลงของสัญญาใช้แพลตฟอร์มก่อนที่ท่านจะเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท บทสรุปนี้ระบุคำอธิบายโดยย่อของสัญญาใช้แพลตฟอร์ม

บทสรุปนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมด ท่านจึงควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับเต็ม

หากมีข้อความที่ขัดแย้งกันระหว่างบทสรุปและสัญญาใช้แพลตฟอร์ม ให้ใช้บังคับตามข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาใช้แพลตฟอร์ม

2. คำนิยาม

2.1 โดยเป็นไปตามบริบทที่เกี่ยวข้อง ให้คำและข้อความที่ใช้ในสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้มีความหมายดังต่อไปนี้

วิธีเข้าถึง” หมายถึง การระบุตัวตนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลความปลอดภัยที่ได้มอบให้แก่ท่าน และต้องใช้ในการเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์ม

บัญชีผู้ใช้งาน” หมายถึง บัญชีใด ๆ ที่บริษัทอาจเปิดและมอบให้แก่ท่านตามข้อตกลงใด ๆ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ กฎ พระราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ กฎหมายลำดับรอง ประกาศ หนังสือเวียน เงื่อนไขของการอนุญาต คำแนะนำ คำร้องขอ ข้อกำหนด แนวทาง คำสั่ง ประมวล เอกสารข้อมูล บันทึกการปฏิบัติ คำบัญชา ข้อแนะนำ และ/หรือ คำวินิจฉัยของรัฐบาลแห่งชาติ รัฐ หรือรัฐบาลส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานกำกับดูแลตนเอง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล ธนาคารกลาง หน่วยงานสรรพากร หรือหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด และไม่ว่าจะมีอำนาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ (รวมถึงความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลของทั้งสองรัฐหรือมากกว่านั้น) ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

วันทำการ” หมายถึง วัน (นอกจากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่งบริษัทเปิดทำการ (จากเวลา 09.00 ถึง 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) และในกรณีที่เป็นคำสั่งและธุรกรรมใด ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ให้หมายถึง วัน (นอกจากวันเสาร์หรือวันอาทิตย์) ซึ่งบริษัท ตลาดการเงิน และสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องในประเทศนั้นเปิดทำการ

คำสั่ง” หมายถึง การสื่อสาร คำสั่ง คำสั่งการ ข้อความ หรือข้อมูลใดที่บริษัทได้รับผ่านแพลตฟอร์มหรือตามวิธีเข้าถึงของท่าน รวมถึงข้อมูลใดที่ท่านนำส่งแก่บริษัทแบบออฟไลน์ ด้วยวิธีการตามที่บริษัทและท่านจะได้ตกลงกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย

แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ (ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.stashaway.co.th หรือผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ) ที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยท่านสามารถดูได้ที่ https://www.stashaway.co.th/th-TH/legal/privacy-policy ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามที่บริษัทได้แจ้งต่อท่าน

บริการ” หมายถึง บริการใด ๆ ที่บริษัทให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม

ระบบ” หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมโยงทางโทรคมนาคม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวที่ใช้เป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สนับสนุน เข้าถึง และ/หรือ อื่นใดที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

2.2 คำว่า “บริษัท” “ของบริษัท” หรือคำอื่น ๆ ที่มีความหมายนัยเดียวกัน ให้หมายความถึง สแทชอเวย์ ประเทศไทย ตลอดจนผู้รับช่วงสิทธิ ผู้สืบสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้ซื้อซึ่งสิทธิและ/หรือหน้าที่ของสแทชอเวย์ ประเทศไทย ภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ และการอ้างอิงถึงสแทชอเวย์ ประเทศไทย ให้หมายความรวมถึงผู้รับช่วงสิทธิ ผู้สืบสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้ซื้อดังกล่าวด้วย

2.3 คำว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือคำอื่น ๆ ที่มีความหมายนัยเดียวกัน ให้หมายความถึงบุคคลที่ใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัท และในบางบริบทให้หมายความรวมถึงตัวแทนของท่านด้วย (แล้วแต่กรณี)

สรุป

ท่านอาจพิจารณาส่วนที่ 2 สำหรับความหมายของคำและข้อความบางส่วนที่ใช้ในสัญญาใช้แพลตฟอร์ม

3. ความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดคลิก https://www.stashaway.co.th/th-TH/legal/privacy-policy เพื่อดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งอธิบายถึงวิธีที่บริษัทดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้บริษัทไว้เพื่อการเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านแพลตฟอร์ม ในการเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ท่านตกลงให้บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ณ ขณะนั้น

สรุป

ก่อนที่ท่านจะเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ท่านต้องตกลงตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

4.1 ข้อมูลที่จำเป็น เมื่อมีการร้องขอ ท่านต้องให้ข้อมูลที่อยู่อีเมลที่ใช้ได้จริง รหัสผ่าน และคำถามคำตอบเพื่อรักษาความปลอดภัย (หรือข้อมูลอื่นที่บริษัทอาจขอเพื่อจัดทำวิธีเข้าถึงที่เหมาะสม) ซึ่งจำเป็นในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของท่านบนแพลตฟอร์ม

4.2 การให้ข้อมูลของท่าน บริษัทอาจต้องขอข้อมูล คำยืนยัน หรือคำแถลงการณ์เพิ่มเติมจากท่านในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าแพลตฟอร์ม หรือบางส่วนหรือบางพื้นที่ของแพลตฟอร์ม และท่านต้องให้ข้อมูล คำยืนยัน หรือคำแถลงการณ์นั้นโดยเร็ว ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อมูล คำยืนยัน หรือคำแถลงการณ์ที่ท่านให้แก่บริษัทนั้นถูกต้อง เป็นความจริง และครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

4.3 มาตรการความปลอดภัย การเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านจะต้องกระทำโดยท่านเท่านั้น โดยท่านตกลงว่า

(ก) บริษัทอาจเลือกวิธีเข้าถึงที่เหมาะสม ซึ่งอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้

(ข) ท่านจะรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย ของมาตรการเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มทั้งภายในและภายนอก (เท่าที่ท่านจะสามารถดำเนินการได้) แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรักษาความปลอดภัยและการรักษาวิธีเข้าถึงของท่านให้เป็นความลับ (เช่น รหัสผ่านและคำถามคำตอบเพื่อรักษาความปลอดภัย) หากวิธีเข้าถึงของท่านถูกโจรกรรม สูญหาย เสียหาย หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือหากท่านสงสัยว่ามีการใช้วิธีการเข้าถึงของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทันที โดยบริษัทมีสิทธิยุติหรือระงับวิธีการเข้าถึงของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ที่ทำผ่านการใช้วิธีเข้าถึงของท่านที่กระทำก่อนการยุติ หรือระงับนั้น และ

(ค) ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในและผูกพันโดยการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของบุคคลใด ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มผ่านวิธีเข้าถึงของท่าน และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตัวตน อำนาจ หรือความสามารถของบุคคลดังกล่าว และบริษัทสามารถยึดถือคำสั่งใด ๆ ที่ส่งโดยบุคคลที่เข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านวิธีเข้าถึงของท่านหรือวิธีอื่น แม้ว่าการเข้าถึงนั้นจะกระทำโดยใช้กลฉ้อฉล หรือขัดกับข้อกำหนดของคำสั่งใด ๆ ที่ท่านเคยให้ไว้ก็ตาม

4.4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัด ข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งการใช้ เปิดเผย หรือข้อจำกัดความรับผิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ดังกล่าวที่บริษัทอาจแจ้งต่อท่าน (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

4.5 เหตุสงสัยการละเมิดความปลอดภัย ท่านต้องแจ้งบริษัทโดยทันทีหากท่านทราบถึงหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกิดการละเมิดความปลอดภัย สูญหาย โจรกรรม หรือมีการใช้ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน หรือคำถามคำตอบเพื่อรักษาความปลอดภัยของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.6 การรักษาความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม ท่านจะไม่นำสาระ เนื้อหา หรือรหัสใด ๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมลบข้อมูลอัตโนมัติ (cancelbot) หรือรูทีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เข้าสู่แพลตฟอร์ม โดยมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหาย แทรกแซงอย่างร้ายแรง รบกวนหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคล ท่านรับรองว่าจะไม่นำกลับเข้าไป รบกวน ปิด สร้างภาระ หรือแทรกแซงการเข้าถึงหรือทำให้การทำงานของแพลตฟอร์มและการให้บริการภายใต้สัญญาหรือระบบใด ๆ ได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโจมตีโดยการปลอมตัว (spoof attacks) การแอบใช้ (backing) การสอดแนม (sniffing) การรบกวน (tampering) การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (denial-of service attacks) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือ การเขียนโปรแกรมใหม่ (reprogramming)

4.7 หน้าที่ของท่าน ข้อมูล สารสนเทศ หรือข้อความที่บริษัทส่งให้แก่ท่านผ่านระบบ แพลตฟอร์มของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นความลับ และมีจุดประสงค์เพื่อการใช้โดยผู้รับที่ถูกระบุไว้เท่านั้น หากท่านไม่ใช้ผู้รับตามชื่อที่ระบุไว้ ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที และลบหรือทำลายข้อมูล สารสนเทศ หรือข้อความนั้น รวมถึงสำเนาทั้งหมด

4.8 ความลับของข้อมูลอื่น ท่านต้องรักษาความลับของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ระบบของบริษัท และสารสนเทศ ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารที่ให้แก่ท่าน

สรุป

ส่วนที่ 4 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของท่านในการเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท

บริษัทจะกำหนดมาตรการความปลอดภัย เช่น วิธีเข้าถึงที่เหมาะสมก่อนที่ท่านจะสามารถเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างกับบริษัท (เช่น ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน ฯลฯ) เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าเฉพาะแต่ท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทด้วยวิธีเข้าถึงของท่าน หากมีผู้อื่นใช้วิธีเข้าถึงของท่านเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัท ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำของบุคคลดังกล่าว หากท่านสงสัยว่ามีการใช้วิธีเข้าถึงของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งบริษัททันที และบริษัทอาจยุติหรือระงับวิธีเข้าถึงของท่าน

5. คำสั่ง

5.1 ท่านตกลงดังต่อไปนี้

(ก) นอกจากบริษัทจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น ท่านจะต้องเป็นผู้ส่งคำสั่งให้แก่บริษัทผ่านแพลตฟอร์ม ตามวิธีที่บริษัทจะระบุไว้บนแพลตฟอร์มหรือแจ้งให้ท่านทราบ

(ข) ให้ถือว่าบริษัทได้รับคำสั่งที่ท่านส่งผ่านแพลตฟอร์มต่อเมื่อระบบของบริษัทที่เป็นโฮสต์ของแพลตฟอร์มได้รับคำสั่งนั้น สำหรับคำสั่งอื่นที่บริษัทได้รับหลังการปิดทำการในวันทำการ หรือในวันที่ไม่ใช่วันทำการ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจและพิจารณาให้เป็นคำสั่งในวันทำการถัดไป

(ค) ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของคำสั่งของท่าน

(ง) บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตัวตน อำนาจ หรือความสามารถของบุคคลที่ส่งคำสั่งในนามของท่านแก่บริษัท และบริษัทสามารถยึดถือคำสั่งใด ๆ ที่ส่งโดยบุคคลที่เข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านวิธีเข้าถึงของท่าน แม้ว่าการเข้าถึงนั้นจะกระทำโดยใช้กลฉ้อฉล หรือขัดกับข้อกำหนดของคำสั่งใด ๆ ที่ท่านเคยให้ไว้ก็ตาม

(จ) โดยไม่เป็นการกระทบต่อส่วนที่ 4.3(ค) และ 5.1(ง) บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และไม่ต้องรับผิดต่อท่าน ในการกระทำดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้ท่านแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนอื่น

(2) กำหนดให้ยืนยันคำสั่งด้วยวิธีอื่น

(3) ปฏิเสธที่จะกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยเร็วเมื่อได้รับคำสั่ง และ/หรือ

(4) กำหนดลำดับความสำคัญในการปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลงอื่นที่ท่านเคยทำกับบริษัท

5.2 บริษัทสงวนสิทธิในการยุติ ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และหยุดปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน ในกรณีที่บริษัทมีเหตุให้สงสัยว่าบุคคลที่เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของท่านไม่ใช่ท่าน ซึ่งมีเหตุให้สงสัยว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกใช้หรือจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉล หรือถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

สรุป

เว้นแต่บริษัทจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ท่านจะสื่อสารกับบริษัทผ่านแพลตฟอร์ม โดยบริษัทอาจจะ (แต่ไม่มีหน้าที่) ตรวจสอบว่าการสื่อสารที่บริษัทได้รับผ่านแพลตฟอร์มนั้นมาจากท่าน

บริษัทมีสิทธิที่จะยุติ ระงับ หรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน และหยุดปฏิบัติตามคำสั่งของท่าน ในกรณีที่บริษัทมีเหตุให้สงสัยว่าบุคคลที่เข้าสู่บัญชีผู้ใช้งานของท่านไม่ใช่ท่าน หรือมีเหตุให้สงสัยว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกใช้หรือจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉล หรือถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

6. สิทธิของบริษัท

6.1 การติดตามการเข้าถึงและเข้าใช้ บริษัทอาจติดตามการเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน เพื่อที่จะตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม ท่านจะต้องดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดอื่นใดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

6.2 สิทธิในการเลิกการใช้งาน บริษัทสงวนสิทธิในการจำกัดการใช้งานของแพลตฟอร์ม (โดยชั่วคราวหรือถาวร) ในเวลาใด ๆ โดยมีผลในทันที และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดของบริษัทต่อท่าน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้

(ข) ท่านใช้แพลตฟอร์มในทางที่อาจทำให้บริษัทละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย หรือรบกวนการใช้แพลตฟอร์มของผู้อื่น

(ค) ท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือในกรณีที่บริษัทมีเหตุสงสัยอันสมควรว่าท่านกระทำการดังกล่าว

(ง) บริษัททราบถึงหรือสงสัยว่าวิธีเข้าถึงของท่านถูกโจรกรรม สูญหาย เสียหาย หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

(จ) บริษัททราบถึงหรือสงสัยว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้งานโดยใช้วิธีเข้าถึงของท่าน

(ฉ) บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำขอของรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล

(ช) การปิดปรับปรุงระบบและการใช้งานของแพลตฟอร์มตามที่บริษัทกำหนด

(ซ) เหตุสุดวิสัย

(ฌ) ท่านทำการเผยแพร่ โพสต์ ส่ง แจกจ่าย หรืออัพโหลดเนื้อหาหรือข้อมูลลงบนแพลตฟอร์ม โดยเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นเป็นเท็จ สร้างความเข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง มีภาษาที่หยาบคายและไม่เหมาะสม หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาที่บริษัทสนับสนุนหรือเห็นด้วย

(ญ) ท่านทำการแก้ไข ปรับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) แพลตฟอร์มหรือส่วนใดของแพลตฟอร์ม หรือ

(ฎ) ท่านส่งไวรัส เวิร์ม ความบกพร่อง ม้าโทรจัน หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเป็นอันตราย หรืออาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

6.3 เพื่อประโยชน์ในการตีความส่วนที่ 6.2 ของสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ ให้คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท (โดยไม่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท) ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือเป็นการขัดขวางการปฏิบัติตามสัญญา และการให้บริการแพลตฟอร์มภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) สงคราม จลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการปฏิวัติ การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การกบฏ การกระทำของหน่วยงานพลเรือนหรือทหาร การใช้มาตราการคว่ำบาตร การห้ามส่งสินค้า การเลิกความสัมพันธ์ทางการทูต หรือการกระทำอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

(ข) การโจมตีของผู้ก่อการร้าย สงครามกลางเมือง ความวุ่นวายทางการเมือง หรือจลาจล

(ค) เหตุที่เกิดโดยธรรมชาติ โรคระบาด โรคระบาดใหญ่ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ใต้ฝุ่น หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย

(ง) การกระทำของรัฐหรือการใช้อำนาจอธิปไตย ตุลาการ หรือบริหารของหน่วยงานรัฐหรืออำนาจสาธารณะ รวมถึงการเวนคืน การโอนเป็นของรัฐ หรือการบังคับซื้อ หรือการกระทำใดที่ทำไปเพื่อความจำเป็นในการบริหาร

(จ) ไฟไหม้ ระเบิด หรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุ

(ฉ) การถล่มลงของโครงสร้างอาคาร หรือความขัดข้องของเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ หรือยานพาหนะ

(ช) การขัดข้องหรือความล้มเหลวของบริการทางสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลังงานไฟฟ้า ก๊าซ หรือน้ำ หรือ

(ซ) ข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การดำเนินการด้านอุตสาหกรรม หรือการปิดสถานที่

6.4 เพื่อความชัดเจน บริษัทไม่ได้ฝ่าฝืนสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ และบริษัทไม่มีความรับผิดต่อความขัดข้องหรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ ซึ่งเกิดขึ้นหรือเป็oผลมาจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาภายใต้ส่วนที่ 6.2 ของสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้

สรุป

ส่วนที่ 6 กำหนดสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์ม บริษัทมีสิทธิที่จะติดตามการเข้าถึงและเข้าใช้แพลตฟอร์มทั้งหมดของท่านเพื่อที่จะตรวจจับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ภายใต้เหตุการณ์บางประการ บริษัทสงวนสิทธิในการจำกัดการใช้งานของแพลตฟอร์มโดยชั่วคราวหรือถาวร

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 ชื่อ รูป และโลโก้ หรือเครื่องหมายทางการค้าอื่น ๆ (“เครื่องหมาย”) ที่ระบุตัวตนของบริษัท หรือบุคคลที่สาม และสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทและ/หรือบุคคลที่สาม และบริษัทหรือบุคคลที่สามขอสงวนสิทธิทั้งหมดในเครื่องหมายดังกล่าว สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการตีความซึ่งเป็นการมอบโดยนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือการอนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร สิทธิการออกแบบ หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทหรือบุคคลที่สามเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ท่านจะไม่ใช้เครื่องหมายของบริษัทหรือเครื่องหมายของบุคคลที่สามในทางใดก็ตาม รวมถึงการโฆษณาหรือการเผยแพร่ หรือทำเป็นไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

7.2 บริษัท ผู้ให้บริการของบริษัท ตัวแทน (หรือตัวแทนช่วง) ผู้รับเหมา (หรือผู้รับเหมาช่วง) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้จัดหา และบุคคลที่สามที่บริษัทอาจแต่งตั้งเพื่อดำเนินการแพลตฟอร์มนี้ หรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเจ้าของและคงไว้ซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน (ก) แพลตฟอร์ม (ข) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่นทั้งหมดที่ใช้ในการให้บริการแก่ท่าน และ (ค) เนื้อหาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สารสนเทศ ฐานข้อมูล ข้อมูล เอกสาร กราฟฟิกออนไลน์ เสียงและภาพเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจมีข้อมูลที่มีเจ้าของและเป็นความลับ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่บริษัทจะได้ให้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ทำสำเนา แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย แสดง นำเสนอ หรือขายข้อมูลของบริษัท อีกทั้ง ท่านจะไม่ทำการถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับของเนื้อหาใดที่อยู่บนแพลตฟอร์ม เว้นแต่เป็นกรณีเฉพาะเจาะจงที่บริษัทได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง

7.3 การที่ท่านส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม ถือว่าท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทในการทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์มได้ทั่วโลก โดยไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและปราศจากค่าธรรมเนียม เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงเนื้อหา เผยแพร่ และโฆษณาแพลตฟอร์ม หรือบริการอื่นที่บริษัทอาจให้แก่ท่าน นอกจากนี้ ท่านให้สิทธิบริษัทใช้เนื้อหาที่ท่านส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาลงบนแพลตฟอร์ม โดยไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งรวมถึง ความคิดเห็น สิ่งประดิษฐ์ กรอบความคิด วิธี หรือความรู้ที่ได้เปิดเผยในสัญญาฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา และ/หรือ การตลาดเกี่ยวกับบริการของบริษัท โดยบริษัทสงวนสิทธิในการจัดเก็บบันทึกเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงเนื้อหาที่ท่านลบหรือนำออกจากแพลตฟอร์มไปแล้ว

7.4 ในกรณีที่ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น หรือสคริปจากแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น หรือสคริป รวมถึงไฟล์ รูปภาพที่อยู่ในหรือถูกสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์”) เป็นสิทธิที่บริษัทให้แก่ท่านในการใช้ซอฟต์แวร์แบบไม่ผูกขาด โอนไม่ได้ และให้อนุญาตใช้สิทธิต่อไม่ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของบริษัทภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้เพียงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน บริษัทไม่ได้โอนและจะไม่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดในซอฟต์แวร์ให้แก่ท่าน โดยท่านจะไม่แจกจ่าย ขาย ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) ถอดชิ้นส่วน หรือกระทำอื่นใดกับซอฟต์แวร์ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาจากแพลตฟอร์มจะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

7.5 ท่านจะไม่ลอกเลียน ทำสำเนา ปรับเปลี่ยน ถอดรหัส ถอดชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) แจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ ให้สิทธิ หรือสร้างผลงานขึ้น โอนสิทธิ โอน หรือขาย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และด้วยวิธีใดก็ตาม) แพลตฟอร์ม รวมถึงสารสนเทศ ข้อมูล สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ได้จากแพลตฟอร์ม (“เนื้อหาแพลตฟอร์ม”) การกระทำหรือการใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือเจ้าของที่เป็นบุคคลที่สาม และอาจเป็นความผิดภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม) ของประเทศไทย ทั้งนี้ ท่านจะมีสิทธิในการเรียกคืนและแสดงเนื้อหาแพลตฟอร์มบนเครื่องมือของท่านที่รับรองการใช้งานแพลตฟอร์ม และเก็บสำเนาของเนื้อหาแพลตฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐาน โดยท่านต้องเก็บรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและประกาศแจ้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วย

สรุป

ส่วนที่ 7 กำหนดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ชื่อ รูป และโลโก้ หรือเครื่องหมายทางการค้าอื่นที่ระบุตัวตนของบริษัทหรือบุคคลที่สามและสินค้าหรือบริการนั้นเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิการออกแบบ และสิทธิในเครื่องหมายทางการค้าของบริษัทและบุคคลที่สาม

ห้ามท่านลอกเลียน ทำสำเนา ปรับเปลี่ยน ถอดรหัส ถอดชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) แจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ ให้สิทธิ หรือสร้างผลงานจาก โอนสิทธิ โอน หรือขายแพลตฟอร์มหรือสารสนเทศ ข้อมูล สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ได้มาจากแพลตฟอร์ม

หากท่านส่ง โพสต์ หรือแสดงเนื้อหาบนหรือผ่านแพลตฟอร์ม ท่านได้ให้สิทธิแก่บริษัทในการทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่เนื้อหานั้น

8. การปฏิเสธความรับผิดและความรับผิด

8.1 บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม “ตามสภาพที่เป็น” บนพื้นฐานของหลัก “ที่มีอยู่” โดยไม่ให้คำรับประกันหรือรับรองใด ๆ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามกฎหมาย) ทั้งนี้ บริษัทและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายจะอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำรับรองที่เกี่ยวกับการใช้งาน ความสามารถในการดำเนินการ การเข้าถึง ความแม่นยำ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเป็นปัจจุบัน ความตรงต่อเวลา คุณภาพที่น่าพึงพอใจ คุณภาพในการใช้งานของแพลตฟอร์มตามความคาดหมายจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ข้างต้น บริษัทไม่รับรองว่า บริการ ฟังก์ชั่น การเข้าถึง หรือเนื้อหาในแพลตฟอร์มจะตรงต่อเวลา ไม่มีความขัดข้อง หรือไม่มีความผิดพลาดโดยไม่มีการละเว้นกระทำการ และไม่รับรองว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ และ/หรือรหัสโปรแกรม แมคโคร (macro) หรือซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือการดาวน์โหลด การติดตั้ง หรือการใช้ระบบ หรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์มบนหรือในคอมพิวเตอร์จะไม่กระทบการใช้งานหรือการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อหรือรับผิดในการลบข้อมูล หรือความขัดข้องในการเก็บรักษาข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่จัดเก็บหรือโพสต์โดยหรือผ่านแพลตฟอร์ม

8.2 เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์มอาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท และเว็บไซต์อื่นก็อาจมีการเชื่อมโยงมายังแพลตฟอร์มของบริษัทเช่นกัน บริษัทไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของเว็บไซต์และแหล่งอื่นได้ และท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในความเสียหายที่มาจากเนื้อหาในเว็บไซต์เหล่านั้น การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นนั้นมีไว้เพื่อความสะดวกของท่านในฐานะผู้ใช้แพลตฟอร์ม และไม่ถือว่าบริษัทสนับสนุนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในความเสียหาย หรือสูญเสีย (รวมถึง ไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ เวิร์ม ความผิดพลาด หรือเนื้อหาที่สร้างความเสียหายที่มีบนเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง) ที่เกิดจากหรือเป็นสงสัยว่าเกิดจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์หรือแหล่งใดที่สามารถเข้าถึง ซึ่งท่านเข้าถึงและใช้ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง

8.3 ความเสี่ยงจากการใช้แพลตฟอร์ม ท่านรับทราบว่าการเข้าใช้แพลตฟอร์มมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสียหาย ความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูล และความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม และท่านตกลงรับความเสี่ยงดังกล่าวเท่าที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปข้างต้น ท่านรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์ม (เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แพลตฟอร์มของบริษัท) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ความล่าช้า หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มเนื่องจากความล้มเหลวทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือการเชื่อมต่อ ความผิดพลาด การทำงานไม่ปกติ การละเว้น ความขัดข้อง ความล่าช้าในการส่ง หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

(ข) การสูญเสีย หรือความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่อาจเกิดจากเหตุใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ การบันทึก หรือการสื่อสาร

(ค) ความจำเป็นในการดูแลระบบแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว และความล่าช้า ความล้มเหลว ความผิดพลาด หรือการละเว้นใดที่เกิดขึ้นจากการดูแลแพลตฟอร์มดังกล่าว และ

(ง) ความล้มเหลวในมาตรการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฟิลเตอร์ ขั้นตอนการรับรองความถูกต้อง และซอฟต์แวร์ต้านไวรัส ไม่ว่าเพื่อการคุ้มครองความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน หรือด้วยเหตุอื่น

และท่านตกลงว่าบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในความเสียหาย และท่านจะปลดบริษัทจากข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากความเสี่ยงข้างต้นและความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำหรือรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม ท่านจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการให้บริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไข รวมถึงข้อบกพร่อง ปัญหา หรือความเสียหายในคอมพิวเตอร์หรือระบบ (หากจำเป็น)

8.4 ข้อจำกัดความรับผิด ตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต และโดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิอื่นที่บริษัทอาจมีภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท (และผู้ให้บริการ ตัวแทน (หรือตัวแทนช่วง) ผู้รับเหมา (หรือผู้รับเหมาช่วง) ผู้ที่รับมอบหมาย ผู้จัดหา หรือบุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทอาจแต่งตั้งเพื่อดำเนินการบนแพลตฟอร์ม หรือให้บริการแก่ท่าน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริษัทย่อย ผู้รับช่วงสิทธิ หรือผู้รับโอนสิทธิ) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีอันเป็นผลสืบเนื่องโดยอ้อม (consequential loss) ค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรง (incidental loss) ค่าเสียหายพิเศษ (special loss) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive loss) ที่ท่านหรือบุคคลที่สามได้รับ ไม่ว่าเกิดจากข้อเรียกร้องตามสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) การที่แพลตฟอร์มไม่พร้อมใช้งาน และ/หรือไม่พร้อมให้เข้าถึงหรือเข้าใช้ (หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้ได้)

(ข) ระบบหรือแพลตฟอร์มของบริษัทเกิดขัดข้อง

(ค) ความไม่ถูกต้องในข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

(ง) ความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการรับคำสั่ง เนื่องจากความขัดข้องของระบบของบริษัท หรืออุปกรณ์อื่น หรือการเชื่อมโยงทางโทรคมนาคมที่ใช้ในการส่งคำสั่ง

(จ) ความล่าช้าในกรณีที่เนื้อหาของคำสั่งคลุมเครือ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

(ฉ) การเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือวิธีเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

(ช) การละเมิดความปลอดภัย หรือการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ความเสียหาย หรือความผิดพลาดในการส่งต่อซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบของบริษัท หรืออุปกรณ์อื่น

(ซ) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดๆ ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการอื่น

(ฌ) การใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทภายใต้สัญญาแพลตฟอร์มนี้

(ญ) การที่บริษัทพึ่งพาข้อมูลที่บริษัทได้รับ

(ฎ) การสูญเสียรายได้หรือโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร การสูญเสียเงินออมหรือธุรกิจที่คาดไว้ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม หรือสูญเสียมูลค่าของอุปกรณ์ รวมถึงซอฟต์แวร์ หรือ

(ฏ) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

8.5 การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายของท่านต่อบริษัท ตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต และโดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิอื่นที่บริษัทอาจมีภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ ท่านจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทและผู้ให้บริการ ตัวแทน (หรือตัวแทนช่วง) ผู้รับเหมา (หรือผู้รับเหมาช่วง) ผู้ที่รับมอบหมาย ผู้จัดหา หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทอาจแต่งตั้งเพื่อการดำเนินการบนแพลตฟอร์ม หรือการให้บริการแก่ท่าน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง บริษัทย่อย ผู้รับช่วงสิทธิ หรือผู้รับโอนสิทธิ ต่อความสูญเสียใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าบริการทางกฎหมายหรือวิชาชีพอื่นสำหรับข้อพิพาทหรือการป้องกันการกระทำ ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการที่บริษัทอาจได้รับหรือมี (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) หรืออาจเกิดขึ้นต่อบริษัทในเขตอำนาจศาล ซึ่งเป็นผลของหรือเกี่ยวข้องกับ หรือเกิดจาก (1) การใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของท่าน (2) การดำเนินการแพลตฟอร์มหรือการให้บริการของบริษัท เว้นแต่การความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัท ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ท่านจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) จากการกระทำดังต่อไปนี้

(ก) การที่ท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้

(ข) การเข้าใช้วิธีเข้าถึงของท่านหรือแพลตฟอร์มหรือส่วนใดดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค) ความขัดข้องหรือความบกพร่องของระบบของท่านที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม

(ง) ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัส ตัวแทน โปรแกรม แมคโคร (macro) หรือรูทีนซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ตัวทำลาย หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งท่านเป็นผู้นำเข้า ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้แพลตฟอร์ม และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และ/หรือ ระบบอัตโนมัติอื่นขัดข้องหรือเกิดความบกพร่อง

(จ) ข้อมูลหรือเอกสารใดที่ท่านให้บริษัท ซึ่งเป็นหรือถูกพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ ไม่ครบถ้วน หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ณ เวลาที่ให้ หรือการละเว้นข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลที่บริษัทอ้างอิงนั้นเกิดความเข้าใจผิด ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

(ฉ) การใช้สิทธิของบริษัทภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์ม

(ช) การที่บริษัทกระทำตามหรืออ้างอิงคำสั่ง

(ซ) การใช้หรือความขัดข้องในการใช้แพลตฟอร์ม หรือ

(ฌ) ส่วนใดส่วนหนึ่งของคำสั่งใด ๆ ของท่านขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือขัดแย้งกับสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

8.6 ในกรณีที่ท่านโอนสิทธิหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือแทบจะทั้งหมดให้แก่ผู้อื่น (ไม่ว่าอยู่ในเขตอำนาจศาลเดียวกันหรือไม่) ท่านรับรองว่าท่านจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวรับผิดชดใช้ต่อบริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทตามข้อกำหนดข้างต้น

สรุป

การใช้แพลตฟอร์มนั้นอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงในความเสียหายของระบบ ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูล และความเสี่ยงของความพร้อมในการใช้งานของระบบ ส่วนที่ 8 นี้ กำหนดถึงสถานการณ์ที่บริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มของท่าน

9. บททั่วไป

9.1 ข้อตกลงอื่น สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ไม่เป็นการยกเลิกหรือแทนที่ความยินยอมอื่นใดเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ท่านอาจเคยให้กับบริษัทไว้ และการให้ความยินยอมของท่านต่อสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้เป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิอื่น ๆ ที่บริษัทอาจมีเกี่ยวกับการเข้าใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน

9.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทอาจแก้ไขสัญญาใช้แพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบที่ https://www.stashaway.co.th/th-TH/legal/ ถ้าท่านยังเข้าใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทต่อไป บริษัทจะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นโดยปราศจากข้อสงวนสิทธิใดๆ

9.3 การโอนสิทธิ ท่านไม่มีสิทธิในการโอนสิทธิ คำสัญญา ข้อตกลง หน้าที่ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนสิทธิใด ๆ ของบริษัทภายใต้สัญญาฉบับนี้ไปยังผู้อื่นโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของท่าน แต่บริษัทจะทำการแจ้งล่วงหน้า

9.4 การมีผลบังคับใช้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง การปฏิเสธความรับผิด การรับผิดชดใช้ และข้อยกเว้นภายใต้สัญญาใช้แพลตฟอร์มนี้ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง

9.5 ข้อกำหนดส่วนที่เป็นโมฆะไม่กระทบส่วนที่สมบูรณ์ หากข้อกำหนดใดในสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้หรือส่วนใดของข้อสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ภายใต้กฎหมายที่กำกับ ให้ตกเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้เพียงเฉพาะในส่วนนั้นและไม่มากไปกว่านั้น และเพื่อความชัดเจน ให้ส่วนที่เหลือของสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป และไม่ให้มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ทั้งฉบับในเขตอำนาจศาลอื่น

9.6 ไม่มีสิทธิของบุคคลภายนอก บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้จะไม่มีสิทธิภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายอื่น ในการบังคับใช้ข้อสัญญาใดในสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้

9.7 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่ถูกอ้างถึงในสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดลงของสัญญา ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลไทย ในการนี้ ทั้งท่านและบริษัทตกลงที่จะให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงศาลเดียวโดยปราศจากเงื่อนไขและโดยไม่สามารถเพิกถอนความตกลงนี้ได้

สรุป

สัญญาใช้แพลตฟอร์มฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบริษัท และการเปลี่ยนแปลงใดต่อสัญญาใช้แพลตฟอร์มจะมีผลนับจากวันที่สัญญาแพลตฟอร์มได้ถูกประกาศที่ https://www.stashaway.co.th/th-TH/legal/ หากท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทต่อไป บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สัญญาใช้แพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย