StashAway | Investing, redefined

เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีมีอะไรบ้าง

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

• บัตรประชาชน และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

สำหรับชาวต่างชาติ

• หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
• หลักฐานยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน (เช่น บิลค่าไฟ บิลค่าโทรศัพท์ รายการเดินบัญชีธนาคารหรือบิลค่าบัตรเครดิต) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และแสดงชื่อ-นามสกุลรวมถึงที่อยู่ของคุณอย่างชัดเจน