ทำไม USD Cash Plus ถึงมีความเสี่ยงต่ำมาก

พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus ลงทุน 99% ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น ซึ่งเป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากเพราะออกโดยรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีประวัติการชำระหนี้ตามเงื่อนไขมาโดยตลอด ทำให้มีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น ความเสี่ยงด้านเครดิตเดียวคือการผิดนัดชำระหนี้โดยรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก

นอกจากนี้ พันธบัตรรัฐบาลประเภทระยะสั้น เช่น อายุคงเหลือ 0-3 เดือนนี้ จะมีความผันผวนต่ำต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยและมีสภาพคล่องสูง จึงทำให้ตราสารหนี้ชนิดนี้สามารถแลกเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุล USD อัตราผลตอบแทนอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD และ THB