USD Cash Plus มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร

พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่อัตราคงที่ 0.3% ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทผู้จัดการกองทุน ETF จะมีการหักค่าธรรมเนียมที่ 0.07% ต่อปี จากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บไม่ว่าลงทุนผ่านช่องทางใด นอกจากนี้ StashAway ดำเนินงานร่วมกับ Citibank ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราตลาด