จำนวนเงินลงทุนใน USD Cash Plus ถูกเอาไปคิดค่าธรรมเนียมรวมกับพอร์ตอื่นๆ หรือไม่

เงินลงทุนใน USD Cash Plus จะไม่ถูกนำไปรวมกับการคิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันไดของพอร์ตโดยรวม ซึ่งมีอัตรา 0.2%-0.8% ต่อปี

โดย USD Cash Plus มีค่าธรรมเนียมการจัดการที่อัตราคงที่ 0.3% ต่อปี