ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนผ่าน USD Cash Plus จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ETF ที่ลงทุนใน USD Cash Plus จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายของสหรัฐ เนื่องจาก ETF นี้จดทะเบียนจัดตั้งในไอร์แลนด์ ภายใต้ UCITS ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ออกโดยสหภาพยุโรป และลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐ ดังนั้นเงินปันผลที่ได้รับทั้งหมดจะนำกลับไปลงทุนโดยอัตโนมัติ