ผลตอบแทนที่จะได้ในพอร์ต USD Cash Plus จะตรงกับ Yield to Maturity เสมอหรือไม่?

ไม่เสมอไป Yield to Maturity เป็นอัตราก่อนหักค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น และอาจเคลื่อนไหวตามความผันผวนของตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแปลกเปลี่ยน