General Investing และ Goal-based Investing คืออะไร

พอร์ตทั้งสองแบบมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเหมือนกัน แต่พอร์ตแบบ  General Investing จะเน้นไปที่การลงทุนระยะยาว ส่วนพอร์ตแบบ Goal-based Investing จะคล้ายกับพอร์ตแบบ General Investing แต่จะเพิ่มการวางแผนการลงทุนสำหรับเป้าหมายทางการเงินต่างๆ ของคุณ