จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝากเงินลงทุนในพอร์ตมากหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้ในแผนฝากเงินลงทุน

เราจะลงทุนตามจำนวนเงินที่คุณฝากเข้ามา

ถ้าคุณมีพอร์ตมากกว่าหนึ่งพอร์ต เราจะแบ่งเงินไปยังพอร์ตต่างๆ ตามสัดส่วนที่คุณระบุไว้ในแผนฝากเงินลงทุน โดยจะแบ่งให้แผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวก่อน แล้วจึงแบ่งให้แผนฝากเงินลงทุนแบบรายเดือน