จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการอย่างไร

เราเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการทุกเดือนจากเงินลงทุน 1% ของพอร์ตที่สำรองไว้ในรูปแบบเงินสดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยจะหักค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนสินทรัพย์ของแต่ละพอร์ต

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของเราอยู่ที่ 0.2% - 0.8% ตามมูลค่าสินทรัพย์ โดยจะเก็บทุกเดือน อีกส่วนหนึ่งคือค่าธรรมเนียมการจัดการของ ETF ซึ่งต่ำกว่ากองทุนรวมแบบอื่นๆ