Money-Weighted Return (MWR) คืออะไร

Money-Weighted Return (MWR) เป็นการคำนวณผลตอบแทนโดยคำนึงถึงเวลาและมูลค่าของเงินลงทุนที่โอนเข้า-ออกจากพอร์ต การคำนวณผลตอบแทนในรูปแบบนี้จะกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าของการฝาก-ถอนเงินลงทุนในแต่ละครั้ง ดังนั้น การฝากเงินลงทุน 1,000 บาทจะส่งผลน้อยกว่าการฝากเงินลงทุน 100,000 บาท

การคำนวณผลตอบแทนในรูปแบบนี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าเวลาที่โอนเงินเข้าหรือออกจากพอร์ตส่งผลต่อผลตอบแทนของพอร์ตนั้นๆ อย่างไร แต่ไม่ได้เป็นตัววัดความสามารถของผู้จัดการกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนที่ดี โดยผลตอบแทนตาม MWR อาจจะสูงกว่าความเป็นจริงเมื่อคุณฝากเงินลงทุนในช่วงตลาดขาขึ้น และอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงเมื่อคุณฝากเงินลงทุนในช่วงตลาดขาลง นอกจากนี้ การฝาก-ถอนเงินในจำนวนที่มากจะส่งผลต่อ MWR มากกว่าการฝากเงินลงทุนที่น้อยกว่าด้วย 

ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้ฝาก-ถอนเงินลงทุนในทั้งสองพอร์ตในเวลาเดียวกัน คุณจะไม่สามารถเปรียบเทียบความสามารถของผู้จัดการกองทุนได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ MWR ในการประเมินผลกระทบจากการตัดสินใจในการฝาก-ถอนเงินลงทุนในพอร์ตของคุณได้