พอร์ต Core กับพอร์ต Higher-risk ต่างกันอย่างไร

เราจัดประเภทพอร์ตตามระดับความเสี่ยง StashAway Risk Index (SRI) แทนผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) เพราะเราเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุน เราจึงให้คุณเลือกระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้คุณทราบว่าพอร์ตของคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

พอร์ต Core จะมี SRI อยู่ที่ 6.5% - 22% และพอร์ต Higher-risk จะมี SRI อยู่ที่ 26% - 36%

StashAway Risk Index คือค่าความเสี่ยงที่ใช้วัดมูลค่าของพอร์ตที่มีโอกาส 1% ที่จะขาดทุนได้ใน 1 ปี เช่น ถ้าคุณเลือกค่า SRI ที่ 14% หมายความว่าพอร์ตของคุณมีโอกาสเพียง 1% ที่จะขาดทุนเกิน 14% ของมูลค่าพอร์ตในปีนั้นๆ