StashAway จะเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินลงทุนไหม

ไม่ เราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเมื่อคุณถอนเงินลงทุนเพราะเราเชื่อว่าคุณควรที่จะเข้าถึงเงินของคุณได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย