ทำไม ETF บางตัวถึงไม่ได้อยู่ในพอร์ต ไม่ว่าจะเลือกระดับความเสี่ยงใดก็ตาม

เราจะประเมินมูลค่าของ ETF ที่เราลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อ ETF ตัวใดตัวหนึ่งมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้ เราจะนำ ETF นั้นออกจากพอร์ตทุกพอร์ต และจะกลับไปซื้อ ETF ตัวนั้นอีกครั้งเมื่อราคากลับมาใกล้เคียงกับราคายุติธรรม (Fair Value)