Risk-adjusted Return คืออะไร

Risk-adjusted Return คือผลตอบแทนที่เปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงของการลงทุน

เช่น ถ้าการลงทุนสองแบบได้ผลตอบแทนที่เท่ากัน การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าจะมี Risk-adjusted Return ที่มากกว่า