StashAway เก็บเงินของลูกค้าไว้ที่ไหน

เราจะเก็บเงินสดของคุณไว้ในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่แยกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างสิ้นเชิง โดยเราได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคลตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ส่วนหลักทรัพย์ที่เราลงทุนให้คุณในต่างประเทศจะเก็บอยู่ในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ธนาคาร Citibank ในสิงคโปร์ และเงินสดในต่างประเทศจะถูกจัดเก็บในบัญชีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ธนาคาร HSBC ในสิงคโปร์ โดยผ่าน Saxo Capital Markets ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของเรา