StashAway คำนวณผลตอบแทนอย่างไร

เราแสดงตัวเลขผลตอบแทนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผลตอบแทนรวม (Total Return) 2) Time-Weighted Return (TWR) และ 3) Money-Weighted Return (MWR) โดยเราคำนวณผลตอบแทนในหลายรูปแบบเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะประเมินประสิทธิภาพในรูปแบบใด

ผลตอบแทนรวม (Total Return) คืออะไร

ผลตอบแทนรวมคือผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถแสดงในสกุลเงินที่คุณเลือก

Time-Weighted Return (TWR) คืออะไร

Time-Weighted Return (TWR) เป็นการวัดความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการบริหารพอร์ต โดยวัดผลตอบแทนของพอร์ตตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการโอนเงินเข้าพอร์ต และตัดผลกระทบของการฝาก-ถอนเงินลงทุนออกไป ซึ่งทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนของการลงทุนต่างๆ ได้ 

Money-Weighted Return (MWR) คืออะไร

Money-Weighted Return (MWR) เป็นการคำนวณผลตอบแทนโดยคำนึงถึงเวลาและมูลค่าของเงินที่โอนเข้า-ออกจากพอร์ต ดังนั้น การฝากเงินลงทุนจำนวนมากจะส่งผลต่อ MWR มากกว่าเงินลงทุนจำนวนน้อย เช่นการฝาก-ถอนเงินลงทุน 10,000 บาทจะมีน้ำหนักน้อยกว่าและส่งผลต่อ MWR น้อยกว่าลงทุน 100,000 บาท MWR จึงสามารถช่วยให้คุณประเมินได้ว่าเวลาที่คุณฝาก-ถอนเงินลงทุนส่งผลต่อผลตอบแทนของพอร์ตอย่างไร