StashAway ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนไหม

เมื่อคุณลงทุนแบบ Goal-based Investing ระบบจะวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง ความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน รวมถึงเป้าหมายและระยะเวลาในการลงทุนของคุณ จากนั้นระบบจะแนะนำจำนวนเงินเป้าหมาย ออกแบบ Asset Allocation และสร้างแผนการลงทุนสำหรับคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้ได้