Time-Weighted Return (TWR) คืออะไร

TWR เป็นการคำนวณผลตอบแทนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตแต่ละพอร์ต

TWR จะวัดประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนของพอร์ตตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกและตัดผลกระทบของการฝาก-ถอนเงินลงทุนออกไป ดังนั้น TWR จะเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน