แก้ไขจำนวนเงินลงทุนที่ต้องฝากตามแผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวหรือแผนฝากเงินลงทุนแบบรายเดือนอย่างไร

ขั้นตอนแก้ไขจำนวนเงินลงทุนที่ต้องฝากมีดังนี้

  1. เข้าสู่บัญชี StashAway จากนั้นเลือก "โอนเงิน"
  2. เลือก "ฝากเงินลงทุน" 
  3. เลือกแผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวหรือแบบรายเดือน
  4. แก้ไขจำนวนเงินในพอร์ตที่ต้องการ
  5. เลือก "ดำเนินการต่อ"
  6. ตรวจสอบจำนวนเงินลงทุนที่ต้องฝากตามแผนแล้วเลือก “ดำเนินการต่อ”
  7. อ่านขั้นตอนการฝากเงินลงทุนแล้วเลือก “เรียบร้อย”