StashAway เลือก ETF อย่างไร

เราพิจารณาจากขนาด สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อ-ขาย ค่าธรรมเนียมจัดการ รวมถึง Tracking Error และ Track Record ของ ETF 

เ ราเลือกเฉพาะ ETF ที่มีโครงสร้างที่เรียบง่าย โดยไม่ลงทุนใน ETF ที่มีการกู้ยืม (Leverage) หรือมีการสร้างผลตอบแทนที่สวนทางกับดัชนี (Inverse ETF) นอกจากนี้ เราเลือกที่จะไม่ลงทุนในกองที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกกองทุน เช่น Exchange Traded Note (ETN) 

คุณสามารถศึกษาเกณฑ์ในการเลือก ETF ของเราเพิ่มเติมได้ ที่นี่