Biller ID ของ StashAway คืออะไร

Biller ID ของเราคือ 010556213552200

เมื่อคุณสแกน QR Code ในแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อทำการโอนเงิน Biller ID จะแสดงในรายละเอียดการโอนเงิน

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรหัสลูกค้าของคุณ (Reference Code) ทุกครั้งที่ทำการโอนเงิน เพื่อให้เราสามารถนำเงินไปลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น