ดูรายละเอียดของพอร์ตได้ที่ไหน

คุณสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตได้โดยการเข้าสู่ระบบ StashAway แล้วเลือกพอร์ตเพื่อดู Asset Allocation ETF ที่ลงทุน แผนฝากเงินลงทุน และระดับความเสี่ยงของพอร์ต

นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขระดับความเสี่ยงของพอร์ตได้ทุกเมื่อ