StashAway รับเงินลงทุนจากธนาคารไหนบ้าง

คุณสามารถโอนเงินลงทุนได้จากทุกธนาคารในประเทศไทย

* เงินลงทุนของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินทุกครั้ง