StashAway กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ (Lock-up) ในการลงทุนไหม

เราไม่กำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการลงทุนกับ StashAway คุณสามารถปิดบัญชีหรือถอนเงินลงทุนได้ทุกเมื่อ