StashAway ยืนยันตัวตนของลูกค้าได้อย่างไร

ความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เราปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยเราจะขอบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนสำหรับบุคคลสัญชาติไทย และขอหนังสือเดินทางและเอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบันสำหรับชาวต่างชาติ