เพิ่มผู้รับผลประโยชน์ให้แต่ละเป้าหมายได้หรือไม่

ปัจจุบันเรายังไม่สามารถกำหนดผู้รับผลประโยชน์ของพอร์ตได้