StashAway มีการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (PII) ใช่ไหม

มี StashAway มีการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (PII) ตามข้อกำหนดด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งได้รับการกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต.