Asia Wealth Platform มีความเกี่ยวข้องกับ StashAway อย่างไร

Asia Wealth Platform (AWP) เป็นชื่อนิติบุคคลของ StashAway ในสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) และเป็นบริษัทแม่ของบลจ.สแทชอเวย์ (ประเทศไทย)

โดย บลจ.สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) มอบหมายให้ StashAway ในสิงคโปร์ ดำเนินงานด้านจัดการการลงทุน งานด้านบริหารความเสี่ยง และงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นต้น