นักลงทุนประเภท Accredited Investor (AI) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

นักลงทุนประเภท AI ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป 

- มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

- มีพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท

- มีพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์และเงิน ฝากมูลค่ารวมกันมากกว่า 20 ล้านบาท

คุณสามารถเลือกรับบริการเฉพาะสำหรับนักลงทุนประเภท AI ได้เมื่อเราเปิดให้บริการดังกล่าวในอนาคต โดยเราจะติดต่อคุณเพื่อขอเอกสารสำหรับการยืนยันสถานะและขอความยินยอมเพื่อรับบริการจากเราอีกครั้ง