StashAway ส่งคำสั่งซื้อ-ขายอย่างไร

เรายึดผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคนเป็นหลักเมื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น

- ราคาต่อหน่วย

- ค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

- ความรวดเร็วในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย

- โอกาสที่คำสั่งซื้อ-ขายจะดำเนินการสำเร็จ

- มูลค่าของคำสั่งซื้อ-ขาย

- การเข้าถึงตลาดที่เกี่ยวข้อง

- ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์การลงทุน

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคำสั่งซื้อ-ขายของเรา