การลงทุนตาม Sector ต่างจากการลงทุนแบบ Thematic อย่างไร

การลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มพลังงาน

ในขณะที่การลงทุนแบบ Thematic คือ การลงทุนในเทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งที่มีศักยภาพเติบโตในะยะยาว โดยลงทุนในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่กำลังขับเคลื่อนเทรนด์นั้นๆ เช่น ธีม Healthcare Innovation จะมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเทรนด์ของนวัตกรรมด้านสุขภาพ อย่าง ไบโอเทค จีโนมิกส์ นวัตกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเป็นการกระจายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนตาม Sector