สินทรัพย์ปรับสมดุล หรือ Balancing assets คืออะไร

สินทรัพย์ปรับสมดุล เป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีหน้าที่ปรับสมดุลให้พอร์ตมีสัดส่วนสินทรัพย์ตามธีมในสัดส่วนที่สูงที่สุดตามระดับ StashAway Risk Index (SRI) ที่คุณเลือก โดยคุณสามารถปรับค่า SRI และดูสัดส่วนของ Balancing assets ได้ในขั้นตอนการสร้าง Thematic Portfolio กับ StashAway